หลักการและเหตุผล    
     ศูนย์กลางการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Education) สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา  นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้พัฒนาระบบการศึกษาทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ในเรื่องของ    การพัฒนาระบบ e-Book ,  e-Learning  เพื่อสร้าง Knowledge Base Society หรือสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ที่มีความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าบทเรียนวิชาต่างๆได้ทุกทีทุกเวลา ผ่านระบบเครือข่าย Internet  ประจำหมู่บ้าน 

วัตถุประสงค์
     1.เพื่อเพิ่มช่องการให้ผู้เรียนในการศึกษาเรียนรู้บทเรียนต่างๆ ได้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา
     2.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหนังสือเรียนออนไลน์ (E-books) ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
     3.เพื่อส่งเสริมการวัดผลประเมินผลด้วยระบบห้องทดสอบออนไลน์ (E-exam)     

ทดสอบ...Ebooks แบบ Flash 
**สำหรับเครื่องที่ใช้งานต้องติดตั้ง FlashPlayer ก่อน**
       >>>>  Click <<<<